ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Általános információk, részvételi feltételek

Weboldalunkon tréningekkel és coachinggal, ill. csoportos coaching foglalkozásokon való részvételi lehetőséget értékesítünk. A képzésekre való jelentkezésre a weboldalon történt regisztrációt követően, online módon van lehetőség.

A weboldal használatával, illetőleg a weboldalon történő regisztrációval, valamint az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a tanfolyamra történő jelentkezési, lemondási, valamint a szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.

A továbbképzésen való részvétel feltétele a betöltött 18. életév. A továbbképzést legalább 8 teljes árat fizető jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely továbbképzés a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a továbbképzés megtartásához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi, illetve regisztrációs díjat a meghiúsulástól számított 30 napon belül visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díjat határidőre be nem fizető jelentkezőket töröljük, így a szabad helyek száma – a jelentkezők törlésének függvényében – 72 órával a továbbképzés kezdete előtt megnőhet. 36 órával a tanfolyam kezdete előtt – a jegyzetek, oklevelek készítésnek ill. egyéb eszközök beszerzésének zökkenőmentességének biztosítása érdekében – az online jelentkezést lezárjuk, és a weboldalon a tanfolyamot megteltnek nyilvánítjuk.

Továbbképzések menete

Továbbképzéseink időtartama tréning és csoportfajtánként eltérő (ld. részletes és pontos leírásokat a honlap megfelelő aloldalain). A tanfolyamokra célszerű 10 perccel a kezdés előtt érkezni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a továbbképzés időtartamának meghosszabbítására.

A továbbképzéseket szakképzett előadók vezetik. A résztvevők az előadókhoz kérdéseket intézhetnek.

Jelentkezés, kapcsolattartás

Továbbképzéseinkre online, weboldalunkon keresztül lehet jelentkezni, egyénileg, illetve csoportosan (2 főtől). Nagyobb létszámú (minimum 6 fős) csoport jelentkezése esetén – annak érdekében, hogy a csoport tagjai ugyanazon időpontban megszervezett továbbképzésen, együttesen vehessenek részt – javasoljuk, hogy egyeztessen időpontot e-mailben, az alábbi címen: frankbenedek@gmail.com Az egyes továbbképzésekre történő jelentkezéseket legkésőbb a regisztrációs díj befizetésétől számított 24 órán belül, a jelentkező által megadott e-mail címre küldött válaszlevélben igazoljuk vissza.

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az általuk megadott e-mail címen keresztül történik. A jelentkezők az általuk megadott e-mail cím megfelelőségéért, valamint saját e-mail szolgáltatásuk és e-mail postafiókjuk megfelelő működéséért felelősséggel tartoznak. A fentiek szerint a jelentkező által használt e-mail szolgáltatással és/vagy postafiókkal összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért a szervező felelősséget nem vállal.

Részvételi díjak

Továbbképzéseink ára tartalmazza az előadók által vezetett elméleti oktatással egybekötött előadó által bemutatott gyakorlati oktatást, valamint a továbbképzésen való részvételt megerősítő regisztrációs díjat.

Regisztrációs díjak

A regisztrációs díj a terembérleti díj, a jegyzetek, valamint a továbbképzésen való részvételt esetlegesen igazoló oklevél és egyéb adminisztrációs költségek fedezésére szolgál.

Fizetés módja

Banki átutalás

Banki átutalás esetén a továbbképzésen való részvételt megerősítő regisztrációs díj beérkezési határideje legkésőbb 72 órával a jelentkezést követően esedékes. Kérjük, hogy az átutalást ennek megfelelően kezdeményezze. A határidő lejárta után a jelentkezést töröljük.

A banki átutaláshoz szükséges adatok:

  • Kedvezményezett neve: Frank Benedek
  • Kedvezményezett számlaszáma: OTP Bank 11773126-08379409

Kérjük, hogy az átutalás közleményébe írja be a tanfolyam nevét. A regisztrációs díj készpénzben történő befizetésére nincs lehetőség.

Készpénzes fizetés

A tanfolyamon történő részvétel készpénzes befizetés útján biztosítható, melyet a tanfolyam első napjának kezdete előtt, a regisztráció során kell a szervező számára átadni számla ellenében.

Továbbképzés elmaradása

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a továbbképzés esetleges elmaradásáról 24 órával a továbbképzés előtt e-mailben értesítjük a jelentkezőket, és felvesszük velük a kapcsolatot, új időpont egyeztetése végett. Amennyiben a jelentkező nem kíván másik továbbképzésen részt venni, az általa befizetett összeget 30 napon belül visszatérítjük.

Tanfolyam lemondása, a jelentkezők elállási joga

A résztvevők a továbbképzésre történő jelentkezést egy regisztrációs díj ellenében tehetik meg (mint szerződéskötés). Amennyiben résztvevő a tanfolyam megkezdése előtti 21. napig lemondja a tanfolyamon történő részvételi szándékát, úgy szervező a regisztrációs díj 100%-át visszautalja.

A résztvevők az elállási/felmondási jog gyakorlását tartalmazó nyilatkozatukat az üzemeltető fentebb rögzített székhelycímére küldött postai küldeményben vagy a frankbenedek@gmail.com címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. Számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elállással/felmondással kapcsolatos bejelentésekre haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül válaszlevelet küldünk.

A jogszabályi határidőn belüli (jogszerű) elállás/felmondás esetén a résztvevő által befizetett regisztrációs díjat az elállásról/felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatérítjük.

Amennyiben a felmondás a továbbképzés időpontját megelőző 14. és 4. napja közötti idősávban történik (azaz a tanfolyamot megelező 4. napig bezárólag), úgy tanfolyamszervező jogosult a regisztrációs díj 100%-át megtartani. Azaz: résztvevő ilyen esetekben nem jogosult ezen regisztrációs díjat visszaigényelni.

Amennyiben a résztvevő a tanfolyamot megelőző 72 órán belül mondja le részvételét, vagy a továbbképzésen nem jelenik meg, a tanfolyam teljes díja – 100%-a – kerül kiszámlázásra. A résztvevő ez esetben az általa már befizetett összeget kötbérként elveszíti, figyelemmel arra a körülményre, hogy a késedelmes lemondás a továbbképzés beosztásában és megszervezésében nehézségeket okozhat, más jelentkezők eleshetnek emiatt a részvétel lehetőségétől.

Felhívjuk ugyanakkor a résztvevők figyelmét, hogy a részvételi díj befizetésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanfolyam oktatója és szervezője a szerződés teljesítését (a résztvevőnek az egyes továbbképzésen történő beosztásával, beregisztrálásával) megkezdje. A részvételi díj befizetését e körben a résztvevő részéről a teljesítés megkezdésére irányuló kifejezett kérésként értékeljük.

Csoportos jelentkezés esetén, amennyiben a jelentkező egyidejűleg több személy nevében és képviseletében jelent be részvételi szándékot, a jelentkezőt terheli a felelősség mindazon személyeknek a továbbképzésen való megjelenéséért, akiknek nevében és képviseletében a részvételi szándékot bejelentette.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a továbbképzésen való részvételi lehetőség névre szól, így az nem átruházható. Ha tehát Ön nem tud részt venni a továbbképzésen, melyre jelentkezett, úgy különös figyelmet fordítson a képzés időpontjának figyelembevételére.

Az elállás/felmondás jogának gyakorlására egyébiránt – a jelen általános szerződési feltételekben rögzítettek figyelembevételével – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alábbi előírásai irányadóak. A jogszabály teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

„Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

Adatkezelés

Weboldalunk – a www.onismeret-tehetseggondozas.hu , a továbbképzésre való
jelentkezéshez a felhasználóknak regisztrálniuk kell az oldalon. A továbbképzésre való csoportos jelentkezés esetén a regisztrált felhasználótól harmadik személy(ek) személyes adatait is igényeljük. Ez esetben a regisztrált felhasználó a harmadik személyek személyes adatainak megadásával egyidejűleg – felelőssége tudatában – nyilatkozik arról is, hogy az érintett személyek részéről rendelkezik olyan meghatalmazással, amely őt ezen személyek személyes adatainak átadására, valamint a továbbképzésre való bejelentésére feljogosítja.

A weboldalunk használata (regisztráció, illetve továbbképzésre való jelentkezés) során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.